Władze Klubu

Klub Imprez na Orientację Stowarzysze działa w ramach Oddziału Międzyuczelnianego PTTK na podstawie Regulaminu, który określa strukturę władz Klubowych.

Najwyższą władzą klubu jest Walne Zebranie. Bieżącymi sprawami zajmuje się wybrany przez Walne Zebranie Zarząd Klubu, pod nadzorem Komisji Rewizyjnej.